Условия за извършване на плащания чрез еPay.bg на битови сметки, за които се получава информация през VIBER CHATBOT на Easypay

 1. За да използвате услугите, достъпни през Viber Chatbot-a на EasyPay, следва да се съгласите и да споделите през chatbot-a телефонния си номер.
 2. Натискането на виртуалния бутон „Регистрация“ от Ваша страна се счита за електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което клиентът изразява своето съгласие с тези и другите приложими и относими Общи условия.
 3. След успешна регистрация на телефонния Ви номер, към него можете да въведете абонатните/клиентски номера към търговците на битово-комунални услуги, за които желаете да получавате известия и информация за дължими суми през chatbot-a и да извършвате плащания. Въведените от Вас абонатни/клиентски номера се запазват към Вашата регистрация (телефонния Ви номер). Със създаване на регистрацията и добавяне на всеки абонатен номер, Вие гарантирате пред „Изипей“ АД, че разполагате с него на валидно правно основание.
 4. С въвеждането на всеки нов абонатен номер Вие декларирате и гарантирате, че въведените от Вас данни са верни, точни и пълни.
 5. В случай, че промените телефонния си номер, посредством който използвате приложението Viber като канал за получаване на информация, задължително следва да изтриете регистрираните абонатни/клиентски номера от профила си във Viber, чрез който ползвате Viber Chatbot-a на EasyPay. В случай, че не сте изтрили абонатните/клиентски номера от профила Ви във Viber, преди да промените телефонния си номер така, както е посочено в тази точка, Вие носите цялата отговорност пред титулярите на съответните абонатни/клиентски номера за неоторизиран достъп на трети лица до информацията по т. 6.
 6. Информацията, която ще получавате за дължими сметки, е както следва: размер на дължима сума; име на Търговеца; имена на титуляря на съответната партида, ако тази информация се предоставя от търговеца.
 7. Извършване на плащане:
  1. За да се извърши всяко отделно плащане на битова сметка с Ваша платежна дебитна/кредитна карта, следва във Viber Chatbot-a на EasyPay да изберете и натиснете бутон „Проверка и плащане“. Ще бъдете пренасочени към интернет страницата на ePay.bg, като на екран ще видите визуализирани данните за съответното плащане (име на Търговеца; размер на дължимата сума; имена на титуляря на съответния абонатен номер към Търговеца, ако тази информация се предоставя от търговеца).
  2. При натискане на бутон „плащане“ се изисква да въведете необходимите данни за картата си: номер на карта, дата на валидност, имена на картодържателя, CCV код. Внимание! За да извършите успешно плащане, следва да разполагате и с допълнителните защитни механизми, предоставени от издателя на Вашата карта (динамични и статични пароли).
   Внимание! За плащане по този начин се прилагат такси. Информация за размера на таксата и общата дължима сума за всяко плащане, се предоставя на клиента преди той да потвърди операцията. При несъгласие с размера на таксата, клиентът може да откаже плащането. Издателят на Вашата карта може да начислява допълнителни такси при плащане, за които следва да се информирате предварително.
  3. За да могат да извършват плащания на битови сметки, за които получават информация през Viber, клиентите, които притежават Изипей карта с IBAN сметка и желаят да заплащат с нея, следва да посетят лично офис на Изипей АД и да подпишат съгласие за директен дебит.
 8. Информация за извършените плащания на битови сметки е налична във Viber. В случай, че желаете да получавате хартиен документ - Разписка, удостоверяващ извършено отделно плащане, дължите такса съгласно Тарифата на „Изипей“ АД, публикувана на: www.easypay.bg.
 9. Вие сте задължени да следите чрез приложението Viber за новопостъпили искания за плащане от съответните Търговци.
 10. „Изипей“ АД не носи отговорност за неизвършени плащания, в случаите на:
  1. неточна или неполучена от „Изипей“ АД информация за дължими суми по въведени от Вас и запаметени абонатни/клиентски номера;
  2. неполучено от Вас, но изпратено известие във Viber за новопостъпили задължения за плащане на сметки, независимо от причините за това, вкл. липса на достъп до Viber, неизправност на приложението Viber или на устройството, чрез което се използва, липса или лоша връзка с Интернет и др.
  3. непотвърдено от Вас плащане на задължение за регистриран абонатен/клиентски номер, така както се изисква в приложението Viber,
  4. пропуснат от Платеца срок за плащане, независимо от причините за това. Платецът самостоятелно се информира за установените от Търговците срокове за плащане на отделните задължения по регистрираните абонатни/клиентски номера.

Други приложими условия и Тарифа:

© Изипей АД 2006 - 2022. Всички права запазени.