Други услуги

Вид услуга Такса
Промяна на потребителски данни за системата ePay.bg 1,00 лв.
Отменяне на нареден паричен превод, при спазване на Общите условия на EasyPay за предоставяне на платежни услуги и пощенски парични преводи 1,00 лв.
Промяна в данните на Получател за пощенски паричен превод 1,00 лв.
Обработка и съхраняване на пълномощни на упълномощени Получатели – за пощенски и налични парични преводи 1,00 лв. за всяка операция
Известяване за получен превод на Получател със SMS 0,30 лв.
Известяване за получен превод на Получател по електронна поща 0,20 лв.
Изпращане на временна парола с SMS 0,05 лв.
Откриване / закриване на платежна сметка или Микросметка без такса
Блокиране на платежен инструмент (Микросметка) без такса
Отблокиране на платежен инструмент (Микросметка) 1,00 лв.
Връщане на сума, наредена чрез системата на EasyPay:  
- По посочена от клиента-наредител банкова сметка в българска банка 1,20 лв.
- В брой на каса на EasyPay без такса
Забележка: Връщането на сума, се извършва след изрично получено писмено искане от страна на клиента-наредител. При връщане на превод, таксата, удържана от клиента-наредител при нареждане на превода, не се възстановява.
Издаване на хартиен документ: извлечение от системата на Изипей/ePay.bg за извършена платежна операция 3,00 лв. за всеки документ
Месечен отчет (извлечение) по сметка/Микросметка на физическо лице - на хартиен носител, при поискване в офис на EasyPay 2,00 лв. на отчет
Месечен отчет (извлечение) по сметка/Микросметка на юридическо лице - на хартиен носител, при поискване в офис на EasyPay 6,00 лв. на отчет
Проверка при МВнР на консулска заверка на пълномощно, във връзка с ползване на платежни услуги на "EasyPay" АД.
Бележка: Този разход се поема от клиента, като клиентът извършва паричен превод към “EasyPay” АД в посочения размер.
20,00 лв.
Такса за одиторска проверка, включително за потвърждение на салдо 60,00 лв.
Еднократна такса за обработка на запор по Микросметка/Платежна сметка, с или без Изипей карта
/*При всяко постъпило запорно съобщение се дължи отделна еднократна такса за обработка на запор./
5 лв.
в сила от 20.03.2023 г.
Такса за превод в изпълнение на запор 5 лв.
в сила от 20.03.2023 г.

© Изипей АД 2006 - 2024. Всички права запазени.