Вътрешни за „Изипей“ АД сигнали, по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН или закона/, могат да бъдат подавани от физическо лице, попадащо в някоя от следните категории:

  • работник, служител или друго лице, което полага наемен труд за Изипей, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
  • лице, което полага труд за Изипей без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
  • доброволец или стажант;
  • съдружник, акционер, член на управителен или контролен орган на Изипей, член на одитния комитет на Изипей;
  • лице, което работи за Изипей, негови подизпълнители или доставчици;
  • кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в Изипей и получил в това качество информация за нарушение;
  • работник или служител на Изипей, когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала;
  • всяко друго лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

Сигналът следва да има за предмет нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз при/във връзка с осъществяване на дейността на дружеството, станало известно на подаващото сигнала лице при или по повод изпълнение на неговите трудови/служебни задължения или в друг работен контекст.

Сигнали се подават до отговарящият за разглеждането на вътрешни сигнали служител:

Янислава Станчева – директор на дирекция „Жалби и рекламации”, адрес: гр. София 1000, ул. Иван Вазов № 16; e-mail: reportbreaches@easypay.bg; телефон: 0700 20 787.

Сигналът се подава писмено, включително чрез лично предаване, обикновена или електронна поща, или устно. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

За регистрирането на всеки подаден сигнал Изипей използва утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/ формуляр по образец.

Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Изчерпателната регламентация на условията и реда за подаване на вътрешни за „Изипей“ АД сигнали, по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, е предоставена в приети от Съвета на директорите на дружеството Правила на „Изипей“ АД за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях при процедиране по реда на ЗЗЛПСПОИН

© Изипей АД 2006 - 2024. Всички права запазени.